welkom.jpg

27-08-2020 - nieuwsbrief over viering HA en start seizoen

Met deze brief willen wij u graag alvast informeren over de activiteiten en andere belangrijke dingen die aan de orde zijn bij de start van het nieuwe kerkelijk seizoen. Het eerstvolgende kerkblad verschijnt pas rond 6 september, vandaar dat we dit een keer op deze manier doen. Ook wordt er regelmatig informatie gedeeld via de website.

Wat zijn de plannen voor de komende weken:

- Zondag 30 september in de morgendienst de bevestiging van de pas benoemde ambtsdragers.

- Zondag 6 september vieren we het Heilig Avondmaal. We gaan een zogenaamde “gaande” viering houden met gebruikmaking van kleine bekertjes. Voor de ochtenddienst worden de wijken 2, 3 en 4 uitgenodigd, voor de middagdienst 1 en 5. Er is helaas geen viering in Rehoboth.

- Het weekend van 12/13 september is het startweekend met op zondag 13 september themazondag over “zorgzame kerk”. We houden, als de weersomstandigheden willen meewerken, ’s morgens een openluchtdienst. Dat weekend zijn er meer bijzonderheden en openingsactiviteiten, houd daarvoor de website in de gaten.

Na dat weekend zullen ook de catechisaties en de jeugdclubs weer starten. Daarbij worden de (corona-)regels gehanteerd die voor de middelbare scholen gelden. 

Voor alle activiteiten geldt dat we zeker rekening houden met alle restricties en maatregelen om corona besmettingen te voorkomen.

Verder:

- Voorlopig blijven we voor de ochtenddiensten de éne zondag de wijken 1 en 5 en de andere zondag de wijken 2, 3 en 4 uitnodigen. Voor de middagdiensten blijft elke zondag niet de halve, maar de hele gemeente uitgenodigd. Als we doorgaan met die volgorde, dan zijn zondag 30 aug. de wijken 2,3 en 4 aan de beurt.

- Voor de zondag waarop we het avondmaal vieren (6 sept.) en de startzondag (13 sept.) wordt die volgorde opgeschort.  Op zondag 20 september zijn dan de wijken  2, 3 en 4 aan de beurt. 

- De aanvangstijd van de middagdiensten blijft ook na 1 september 16.30 uur !

20-08-2020 - 2x dopen en ander nieuws

As. zondag, 23 augustus, zijn de wijken 2,3 en 4 uitgenodigd voor de ochtenddienst. In die dienst worden 2 kinderen gedoopt: : Tirza van de Helm en Finn Roeke.

Ook dan zijn er zitplaatsen gereserveerd voor familie, vrienden en kennissen van de familie Roeke en van der Helm.  Als het aantal bezoekers vanuit de wijken, ongeveer hetzelfde is als gebruikelijk was bij eerdere diensten waarbij de wijken 2,3 en 4 uitgenodigd waren, dan moet het lukken om iedereen een plek te geven.  Maar ook nu geldt, we moeten rekening houden met de mogelijkheid dat op een gegeven moment de kerkzaal vol is en dat bezoekers dan niet meer toegelaten zullen worden.

Zondag 30 augustus worden in de morgendienst de nieuw benoemde ambtsdragers bevestigd en de week daarna, zondag 6 september willen we graag het Heilig Avondmaal vieren.

We willen het nieuwe seizoen starten in het weekend van 12/13 september met een openluchtdienst op zondag 13 september.

Al voor het verschijnen van het volgende kerkblad ontvangt u een nieuwsbrief waarin verder uitleg gedaan wordt over de gang van zaken m.b.t. de genoemde en andere activiteiten.

Bij alles blijven uiteraard alle voorwaarden en richtlijnen zoals omschreven in het laatste kerkblad van toepassing. Denk vooral aan de anderhalve meter en blijf met corona gerelateerde klachten thuis!

13-08-2020 - doopdiensten

Komende zondag, 16 augustus, zijn de wijken 1 en 5 uitgenodigd voor de ochtenddienst. In die dienst wordt Niek, zoontje van Rob en Carolien Veldkamp, gedoopt. Dan zijn er een aantal zitplaatsen gereserveerd voor familie, vrienden en kennissen van de familie Veldkamp.  Als het aantal bezoekers vanuit de wijken, ongeveer hetzelfde is als gebruikelijk was bij eerdere diensten waarbij wijk 1 en 5 uitgenodigd waren, dan moet het lukken om iedereen een plek te geven.  Maar ook nu geldt, we moeten rekening houden met de mogelijkheid dat op een gegeven moment de kerkzaal vol is en dat bezoekers dan niet meer toegelaten zullen worden.

Dat geldt ook voor zondag 23 augustus. Dan worden er 2 kinderen gedoopt: Tirza van de Helm en Fynn Roeke. Dan worden ook plaatsen gereserveerd voor familie en vrienden van beide families. De wijken 2,3 en 4 zijn dan uitgenodigd de dienst bij te wonen.

Uiteraard blijven alle voorwaarden en richtlijnen zoals omschreven in het laatste kerkblad en hieronder van toepassing. Neem voor de zekerheid daar nog even notie van.
Houd u ook aan de aanwijzingen van de deurcoaches en de coördinatoren in de kerkzaal. Ook na afloop van de dienst bij het verlaten van de kerk.

22 juli 2020 - meer wijken uitgenodigd

Afgelopen zondag is wijk 5 en wijk 1 geweest. Voor zondag 26 juli worden de wijken 2,3 en 4 uitgenodigd. Ook nu verwachten we dat het aantal bezoekers dat komt, te plaatsen is.  Echter, we moeten rekening houden met de mogelijkheid dat op een gegeven moment de kerkzaal vol is en dat bezoekers dan niet meer toegelaten zullen worden. (Voor de middagdienst doen we ook nu geen uitnodiging per wijk.)

Uiteraard blijven alle voorwaarden en richtlijnen zoals omschreven in het laatste kerkblad en hieronder van toepassing. Neem voor de zekerheid daar nog even notie van.

Houd u ook aan de aanwijzingen van de deurcoaches en de coördinatoren in de kerkzaal. Ook na afloop van de dienst bij het verlaten van de kerk.

15 juli 2020 - aantal bezoekers kan iets uitgebreid worden

Er zijn nu 2 zondagen geweest met kerkdiensten met aanwezigen. Telkens werd er anderhalve wijk uitgenodigd. Gemiddeld waren er 35 bezoekers.   De RIVM richtlijn geeft geen maximum meer aan voor het aantal bezoekers als maar aan de voorwaarden voldaan kan worden. De allerbelangrijkste is dat er gehouden wordt aan de 1,5 meter regel. Dat blijkt ook de moeilijkste te zijn. Om 2 redenen:

 - De capaciteit van de kerkzaal. We hebben wel ervaren dat het al moeilijk zal zijn om 100 aanwezigen te hebben. We zijn nog niet tegen het maximum aan gelopen. Om op te starten met de kerkdiensten met aanwezigen was dat wel prettig en gaf ons goed inzicht in de mogelijkheden.
 - De motivatie van de bezoekers. Niet alleen bij de kerk, maar steeds meer wordt geconstateerd dat men het minder nauw gaat nemen met de 1,5 meter regel. We willen u vragen om hier toch echt heel goed mee om te gaan. Ook buiten op het kerkplein en bij de in –en uitgang als u even moet wachten.


Tot slot nog een punt waar uw aandacht voor vragen: Graag na de dienst blijven zitten en even wachten tot het filmpje afgelopen. Wilt u dan op aanwijzingen van een coach de kerkzaal verlaten.

Voor komende zondag, 19 juli, gaan we iets uitbreiden.  Nu worden voor de ochtenddienst de wijken 5 en 1 uitgenodigd.  We verwachten dat het aantal bezoekers dat komt, wel te plaatsen is.  Echter, we moeten rekening houden met de mogelijkheid dat op een gegeven moment de kerkzaal vol is en dat bezoekers dan niet meer toegelaten zullen worden. (Voor de middagdienst doen we ook nu geen uitnodiging per wijk.)

Uiteraard blijven alle voorwaarden en richtlijnen zoals omschreven in het laatste kerkblad van toepassing en hieronder. Neem voor de zekerheid daar nog even notie van.

08 juli 2020 - Update n.a.v. ervaringen eerste dienst met aanwezigen

We zijn afgelopen zondag gestart met de kerkdiensten met aanwezigen. Voor de ochtenddienst waren de wijken  2 en wijk 3a  uitgenodigd. Ook werd er een middagdienst (aanvang 16.30 uur) gehouden. Daarvoor werd geen specifieke wijk(en) uitgenodigd.

’s Ochtens waren er ongeveer 35 aanwezigen en ’s middags 40. Beide diensten verliepen goed.

We zijn niet tegen dingen aangelopen waardoor we het komende zondag anders zouden moeten organiseren. Zodoende as. zondag, 12 juli, weer 2 diensten met aanwezigen.

Nu worden de wijken 3b en 4 uitgenodigd. Voor de middagdienst doen we ook nu geen uitnodiging per wijk. We gaan er van uit dat er minder mensen zullen komen dan er met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM in ons kerkgebouw kunnen. (Dat zal maximaal 100 aanwezigen zijn) Mochten er toch meer komen, dan zullen die helaas niet toegelaten kunnen worden.

Uiteraard blijven alle voorwaarden en richtlijnen zoals omschreven in het laatste kerkblad (en hieronder) van toepassing. Neem voor de zekerheid daar nog even notie van.

29 juni 2020 - Kerkdiensten vanaf zondag 5 juli

M.i.v. zondag 5 juli worden er weer kerkdiensten met aanwezigen gehouden. We beginnen met een ochtenddienst waarvoor wijk 2 en wijk 3a  worden uitgenodigd. Ook wordt er een middagdienst (aanvang 16.30 uur) gehouden. Hiervoor wordt geen uitnodiging per wijk gedaan. Er wordt van uitgegaan dat het aantal gemeenteleden dat normaliter ook de middagdienst bezoekt, minus een aantal dat besluit de dienst liever online te volgen, het maximaal toelaatbare niet zal overschrijden.  Na de diensten wordt de kerk gereinigd en gedesinfecteerd.

De samenkomsten worden zo ingericht dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen. Hiervoor is een protocol en een gebruiksplan geschreven. Dat gebruiksplan ligt ter inzage in het kerkgebouw en is t.z.t. via de website beschikbaar. Hieronder volgt een samenvatting van de meest belangrijke items:

 -  Houd onder alle omstandigheden rekening met de 1,5 meter regel.
 - Bij de ingang wordt u gevraagd naar uw gezondheidstoestand. (triage)Er moet uitgesloten worden dat u of anderen in uw directe omgeving klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus.  (zie onderaan dit bericht) Als u of één van uw gezinsleden wel klachten heeft, dan moet iedereen thuis blijven.
 -  Mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid moeten extra voorzichtig zijn. Als u tot de groep van kwetsbare personen behoort, wordt u nadrukkelijke  gevraagd, een goede afweging te maken om wel of niet te komen.
 -  Er kan geen gebruik gemaakt worden van de garderobe.
 -  Enkel in noodgevallen kan gebruik gemaakt worden van het toilet. Hier dus van tevoren goed rekening mee houden.
 -  Bij de ingang moet u uw handen desinfecteren.
 -  U wordt verwezen naar een zitplaats. Dat zal hoogstwaarschijnlijk niet de vaste plaats zijn waar u gewend bent te gaan zitten.
 -  Bezoekers uit hetzelfde huishouden mogen bij elkaar zitten. Daarvoor zal zoveel mogelijk de middenrij van de langste banken gebruikt worden. De zitplaatsen direct grenzend aan de gangpaden worden niet gebruikt.
 -  Houd u aan de looproute, die is duidelijk met pijlen op de grond aangegeven. (éénrichtingsverkeer)
 -  De ingang van de crèche is de achteringang (buiten) van het jeugdhonk. Houd ook hier rekening met de anderhalve meter regel.
 -  V.w.b. de kinderen jonger dan 4 jaar en de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs volgen wij de richtlijnen van het Rivm (t.a.v. eventuele verkoudheid –of andere symptomen.) die ook op de scholen worden gehanteerd.
 -  Gemeentezang is niet mogelijk. Er wordt gezongen door een zanggroepje van 3 personen.
 -  Er wordt niet gecollecteerd, d.w.z. geen gebruik gemaakt van collectezakken. Maak uw gift over met de Givt app of stort het zelf op de bankrekening van de diaconie.
 -  Voor koffiedrinken en ontmoeting na de dienst is geen mogelijkheid. Blijf niet napraten op het kerkplein, houd u ook hier aan de anderhalve meter regel.
 -  Volg de aanwijzingen van de coördinatoren, herkenbaar aan de gele/oranje hesjes, op.

 

Gezondheidsvragen waaraan bij uw binnenkomst van het kerkgebouw, wordt gerefereerd:

  1. Had u de afgelopen 24 uur last van een van de volgende verschijnselen?
    Neusverkoudheid, Loopneus, Niezen, Keelpijn, (Lichte) hoest, Verhoging, Koorts.
  2. Heeft in uw huishouden iemand koorts?
  3. Heeft in uw huishouden iemand benauwdheidsklachten?
  4. Heeft u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
  5. Heeft u een huisgenoot of gezinslid met het coronavirus en heeft u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
  6. Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?

Als u één van de vragen met “ja” moet beantwoorden, kunt u niet toegelaten worden tot het kerkgebouw.

 

Button eerdere berichten over corona binnen artikel