welkom.jpg

Kerkdienst

Categorie
Kerkdiensten
Datum
2017-10-15
Locatie
Kanaaldijk

Voor de dienst speelt de band enkele liederen.

Welkom door gastvrouw/heer

Votum en groet door Ds. Dwarshuis

Samenzang opwekking 797 Breng ons samen:
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één! 2x

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Gebed

Introductie op het thema (filmpje/sketch)

Samenzang Ik ben de hand en jij de voet.
Dit is m'n hand en dat m'n voet
'k Heb ze allebei nodig
Waar moet ik heen als héén het niet doet
Niets is er overbodig
'k Heb m'n voeten nodig om te lopen
En m'n handen om m'n schoenen vast te knopen
Hand voet knie oog oor neus keel
Alles is nodig niets teveel
Alles is nodig niets teveel

M'n hand kan niet zeggen tegen m'n voet
Ik heb jou niet nodig
Stel je es voor dan ging het niet goed
Niets is er overbodig
Want al kan ik met m'n handen ballen
Zonder m'n voeten zou ik op m'n snufferd vallen
Hand voet knie oog oor neus haar
Alles is nodig voor elkaar
Alles is nodig voor elkaar

Samenzang opwekking 194 U maakt ons één.
U maakt ons een
U bracht ons te samen
wij eren en aanbidden U.

Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam.
Iedereen zal deel zijn van Uw gezin.

Herhaling van bovenstaande

Bijbellezing Rechters 2:20-3:6
220De HEER ontstak in woede tegen Israël en zei: ‘Dit volk overtreedt de regels van het verbond die ik hun voorouders heb opgelegd en het luistert niet naar mij. 21Ik zal daarom geen enkel volk meer verdrijven dat nog in het land woonde toen Jozua stierf.’ 22-23De HEER had die volken namelijk in het land laten blijven en ze niet onmiddellijk verdreven omdat hij de Israëlieten op de proef wilde stellen. Hij had ze niet aan Jozua uitgeleverd, omdat hij wilde zien of de Israëlieten zich net als hun voorouders zouden houden aan de weg die hij hun had gewezen of niet.
31-2Om de Israëlieten die de strijd tegen de Kanaänieten niet hadden meegemaakt te leren hoe het er in de oorlog aan toe gaat (dus alleen om de nieuwe generaties die nog geen ervaring met de strijd hadden opgedaan daarmee vertrouwd te maken), had de HEER de volgende volken in het land laten blijven: 3de Filistijnen in hun vijf vorstendommen en verder de Kanaänieten, de Sidoniërs en de Chiwwieten die in het Libanongebergte leefden, vanaf de Baäl-Hermon tot aan Lebo-Hamat. 4Deze volken waren overgebleven om de Israëlieten op de proef te stellen, opdat de HEER te weten zou komen of zij de geboden zouden gehoorzamen die hij hun voorouders bij monde van Mozes had opgelegd. 5Maar toen de Israëlieten eenmaal tussen de volken van Kanaän woonden, te weten de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten, 6namen ze hun dochters tot vrouw en gaven ze hun eigen dochters aan de zonen van die volken, en dienden hun goden.

Bijbellezing Mattheüs 13:24-28
1324Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. 25Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. 26Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. 27De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” 28Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?” 29Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. 30Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.’”’

Bijbellezing Openbaring 19:11-16
1911Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. 12Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf. 13Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. Zijn naam luidde ‘Woord van God’. 14De hemelse legermacht, gekleed in zuiver, wit linnen, volgde hem op witte paarden. 15Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan, en hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden. 16Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam ‘Hoogste Heer en koning’.

Samenzang Opwekking 769 Bouw Uw koninkrijk:
40+
Kom, vestig uw gezag;
wees Koning in ons hart.
Herstel uw beeld in ons;
onthul uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw;
een laaiend vuur in onze ziel.
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien.
Wij zijn uw kerk.
Heer, maak ons sterk in U.
40-
Wij dorsten naar uw rijk
en uw gerechtigheid.
U schakelt ons nu in
en geeft ons leven zin:
gevangen harten worden vrij,
verslagen mensen troosten wij;
zelfs de blinden zien uw heerschappij.
Wij zijn uw kerk.
Hoor ons gebed en kom!
Allemaal
Bouw uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk verschijnt.
Allemaal
Uw ongetemde kracht
verslaat de helse macht.
Uw ongekende pracht
vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;
leer ons te doen wat U ons vraagt,
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht.
Wij zijn uw kerk.
Heer, doe uw werk door ons.
Allemaal
Bouw uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk verschijnt.

Preek/meditatie

Samenzang Opwekking 427 Maak mij rein voor U

Maak mij rein voor u
als gelouterd goud en zuiver zilver
laat mij zijn voor u
als gelouterd goud, puur goud

Dwars door het vuur
maakt u mij rein en puur
ik strek mij uit Jezus
naar meer van uw Geest en uw heiligheid
ja ik besluit Jezus
een dienst knecht te zijn van u mijn meester
steeds tot u wil bereid

Maak mij rein voor u
als mijn levend schoon vergeef mij zonden
laat mij zijn voor u
zuiver als uw Zoon heiligheid

Dwars door het vuur
maakt u mij rein en puur
ik strek mij uit Jezus
naar meer van uw Geest en uw Heiligheid
ja ik besluit Jezus
een dienstknecht te zijn van u mijn meester steeds tot Uw wil bereid [2x]
steeds tot Uw wil bereid

Geloofsbelijdenis

Samenzang Opwekking 430 Heer ik prijs Uw grote naam:

Heer ik prijs Uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer ik prijs Uw grote naam.

Dankgebed
Collecte  tijdens collecte speelt de band een lied

Samenzang Opwekking 698 Nooit meer alleen.
Ook al gaat mijn weg
door een die dal van duisternis heen,
Uw liefde drijft de angst uit in mij.
Ook al loop ik vast
overvallen door een hevige storm,
ik keer niet om want U bent nabij.
En ik vrees een gevaren meer,
met mijn God steeds aan mijn zij.
Voor wie zou ik nog vrezen?
Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij?

Nooit meer, nooit meer alleen,
loop ik door de stormen.
Nooit meer, nooit meer alleen,
op de berg of in de dalen.
Nooit meer, nooit meer alleen;
Heer, U laat mij nooit meer alleen.
En, ik zie al de glans,
in de verte, van het stralende licht.
Dat schijnt voor elk
die volhoudt en wacht
Maar tot aan die dag
dat de schepping
wordt bevrijd van de pijn,
blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen.
En ik vrees geen gevaren meer,
met mijn God steeds aan mijn zij.
Voor wie zou ik nog vrezen?
Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij?
Nooit meer, nooit meer alleen,
loop ik door de stormen.
Nooit meer, nooit meer alleen,
op de berg of in de dalen.
Nooit meer, nooit meer alleen;
Heer, U laat mij nooit meer alleen.
Ja, ik zie al de glans,
in de verte, van het stralende licht.
Maar tot aan die dag
dat de schepping
wordt bevrijd van de pijn,
blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen.

Nooit meer, nooit meer alleen,
loop ik door de stormen.
Nooit meer, nooit meer alleen,
op de berg of in de dalen.
Nooit meer, nooit meer alleen;
Heer, U laat mij nooit meer alleen.

Mededelingen/Dankwoord door gastheer/vrouw

Zegen

De band speelt nog een aantal liederen

 
 

Alle datums

  • 2017-10-15