welkom.jpg

Kerkdienst

Categorie
Kerkdiensten
Datum
2017-10-15
Locatie
Kanaaldijk

Welkom en mededelingen

Lied Gezang 328 LB

1 Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2 Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen

Votum (Gezongen) en Groet (Amen ook gezongen)

Opwekking 123 Groot is Uw trouw o Heer

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
-2x-
Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. -2x-
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. -2x-
 
-Refrein-
 
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond. -2x-
 
Schuldbelijdenis Gebed

Genade verkondiging 1 Petrus 3:18

Opwekking 369 Door Uw genade Vader

Door Uw genade, Vader,
mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.

U roept ons in Uw nabijheid
en dankzij Uw Zoon.
Dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor Uw troon.

Nooit konden wij zonder zonde
voor u staan.
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon.
Door het bloed van het Lam.

Door Uw genade, Vader,
Mogen wij het binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
Maar door het bloed van het Lam

Leefregel 2 Petrus 3:8-16

Opwekking 47 Omdat Hij leeft

Omdat Hij leeft,
ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft,
mijn angst is weg.
Omdat ik weet,
Hij heeft de toekomst.
En het leven is
het leven waard
omdat Hij leeft.

Gebed: Gebed om verlichting met de Geest om het woord te verstaan

Kinderen naar de Bijbelklas na het zingen van ELB 420

Refrein
Als je bidt, zal Hij je geven
als je klopt aan de deur, zal Hij open doen
als je zoekt, dan zul je 't vinden
halleluja (4*)

Als je de Vader vraagt om 'n brood, geeft Hij je zeker nooit een steen
al je gebeden klein of groot, heus Hij vergeet er niet één.
Refrein

Als je mijn Vader iets wil vragen, vraag in mijn naam Ik zal het doen.
Ik ben met je alle dagen, Ik ben dezelfde als toen.
Refrein

Schriftlezing 1 Petrus 1:1-12

Psalm 42: 2, en 7 Tranen heb ik onder ’t klagen GKB
2
Tranen heb ik bij mijn klagen
tot mijn voedsel dag en nacht,
daar men honend mij durft vragen:
waar is God, door u verwacht?
Hieraan denk ik in mijn smart,
hoe ik vroeger, blij van hart,
voor de stoet uit naar Gods woning
opging tot mijn God en Koning.

7
O mijn ziel, zozeer verslagen,
waarom bent u zo ontrust?
Hoop op God, uw heil zal dagen,
vind weer in zijn lof uw lust.
Ook al treft u smaad en spot,
uw verlosser is uw God.
Hoop op Hem, en zie naar boven,
ik zal God, mijn God, weer loven!

Preek

Psalm 84: 1, 3 en 4 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer GKB
1.
Hoe lieflijk is uw huis, o Heer!
O God, U weet hoe ik begeer
bij U te wonen in uw hoven,
U weet hoe heimwee mij bevangt,
omdat geheel mijn hart verlangt
U in uw heiligdom te loven.
'k Ga jubelend God tegemoet,
die leeft en mij ook leven doet.

3.
Welzalig hij die al zijn kracht
en hulp alleen van U verwacht,
zijn hart kent de gebaande wegen.
Een dal, geblakerd door de zon,
ontsluit voor hen zelfs bron op bron
en op hen daalt een milde regen.
Zij worden door uw overvloed
gesterkt met nieuwe levensmoed.

4.
Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort,
het oog gericht naar Sions oord.
Daar zullen zij voor God verschijnen.
O, Heer der legerscharen, let
op mijn ootmoedig smeekgebed,
laat mij niet op de weg verkwijnen!
O Here, neig tot mij uw oor,
o Jakobs God, geef mij gehoor.

Gebed: Dankgebed, voorbede

Kinderen komen terug

Collecte

Opwekking 377: 1, 2, 3 en 4 Wat de toekomst brenge mogen
 
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!.
 
Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister
als ik in de hemel kom.
 
Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.
 
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Zegen Amen met Psalm 89:18
Geloofd zij God de Heer voor eeuwig. Amen, amen.

 
 

Alle datums

  • 2017-10-15